Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації
Офіційний сайт Департаменту освіти Харківської міської ради
Управління освіти адміністрації Червонозавоводського району Харківської міської ради
Управління кримінальної міліції у справах дітей
Громадська організація Ла Страда - Україна!

Правова освіта дошкільників

 

http://www.youtube.com/watch?v=zY8FA5sCR7c

Одним із пріоритетних напрямів світового розвитку суспіль­ного життя в новому тисячолітті є процес демократизації. У цих умовах система виховання й освіти молодого покоління дедалі більше орієнтується на гуманізацію, прищеплення маленьким громадянам загальнолюдських і національних цінностей, покла­дених в основу прав і свобод людини й громадянина. Першоосно­вою демократичного ладу є людина, а її життя, честь, гідність, права та свободи — найвищі соціальні цінності. Саме тому форму­вання активної життєвої позиції громадян стає одним із головних завдань національної освіти будь-якої соціальної, незалежної, де­мократичної та правової держави.

Старше покоління українців не має достатнього досвіду життя в демократичному, громадянському суспільстві, що зумовлено не­давнім командно-адміністративним минулим. Із цієї причини та­кою значущою на сучасному етапі реформування нашої освіти стає її складова — громадянська освіта юного покоління, тобто спеціа­лізоване систематичне підготовка людини до життя в демократич­ному суспільстві. Громадянська освіта, як показує педагогічний досвід, має нині фрагментарний характер, оскільки вводиться на IIIII ступенях у загальноосвітніх закладах (9—11 класи).

Пропоновані програма й методичні розробки з курсу «Право­ва абетка для старших дошкільників» — спроба на основі вже на­явного досвіду роботи в дошкільних закладах, пропедевтичний курс громадянського виховання й навчання, починаючи зі старшого дошкільного віку. Це, на думку авторів, сприятиме готуванню дошкільників до їхньої соціалізації та інтеграції в шкільне життя; забезпечить більш ефективне фор­мування в маленьких громадян України загальнолюдських цінно­стей разом з активною громадянською життєвою позицією.

Обидва завдання виконуються в процесі виховання й навчання в діалектичній єдності.

Головна мета курсу «Правова абетка для старших дошкіль­ників»  — сприяння формуванню гуманної та законослухняної особистості на основі знання нею своїх прав і свобод, поваги до прав і свобод інших людей, а також відповідального ставлення до вико­нання власних обов'язків. Виховання патріотизму, поваги до прав людини та дотримання правових норм, толерантності, критичного ставлення до себе, чуйності до всіх членів суспільства — основні напрями названого курсу. Завдання курсу:

— забезпечення старших дошкільників початковими знання­ми про права та свободи дітей (як маленьких людей і юних грома­дян), а також відомостями про правові норми, що регулюють від­носини практично в усіх сферах суспільного життя;

— формування мотивації, головних умінь і навичок, а також основ майбутніх ключових компетенцій, необхідних для право­мірної та відповідальної участі в житті суспільства і держави;

—  орієнтування дошкільників на загальнолюдські й націо­нальні цінності в дусі поваги до прав і свобод людини і громадяни­на та дотримання правових норм;

—  сприяння формуванню активної громадянської позиції на основі цілісного самоусвідомлення як людини — особистості — громадянина України — першооснови європейської та світової спільноти людей;

—  створення умов для набуття старшими дошкільниками до­свіду усвідомлених суспільних дій, правомірної поведінки й то­лерантного спілкування на основі поваги до прав і свобод інших людей.

Основні (базові) поняття курсу «Правова абетка для старших дошкільників» можна подати у вигляді кількох поняттєвих лі­ній, якими дошкільники оволодівають на заняттях:

—  моє ім'я — особистість — громадянин України — зем­лянин (житель планети Земля як світової спільноти);

— моя сім'я — мої родичі — мої друзі — мої знайомі — люди навколо мене;

— моя кімната (дитячий куточок) — мій дім (квартира) — моя вулиця — мала батьківщина (місце, де я живу) — Україна (велика Батьківщина) — Земля (спільна домівка людства);

— усі різні — усі рівні;

—  права — свободи — правові норми — обов'язки — відпові­дальність.

Єдність зазначених поняттєвих ліній забезпечує розуміння ди­тиною різноманітності світу й людських стосунків у ньому, а та­кож сприяє усвідомленню власного статусу в цій динамічній си­стемі стосунків.

У процесі вивчення курсу у дитини мають бути сформовані та­кі групи вмінь, що стануть основою для набуття навичок і ключо­вих компетенцій:

—  інтелектуальні: аргументовано відстоювати власну точку зору; толерантно вислуховувати точку зору іншої людини; оброб­ляти й зіставляти отриману інформацію; розуміти проблему, при­чину конфлікту і бачити шляхи розв'язання проблеми та виходу з конфліктної ситуації;

—  комунікативні: співпрацювати з оточенням, бачити свою роль і своє місце у виконанні спільних завдань; шукати і знахо­дити компроміс; дотримуватися правил поведінки; брати до уваги вікові особливості учасників спілкування; поважати права і сво­боди людей;

—  практичні: реалізовувати свої права і свободи; захищати свої права; співвідносити свої права і свободи з обов'язками та за­гальноприйнятими правилами поведінки; любити батьків і роди­чів; поважати людей навколо; любити свою Вітчизну — Україну — і пишатися нею; шанувати державні символи.

Особливість пропонованого курсу полягає в тому, що він може бути пройдений як цілісний курс або ж у процесі виховання й на­вчання старших дошкільників можуть бути використані окремі теми чи заняття, інтегровані в навчальну програму цієї вікової групи. Курс, безумовно, можна розглядати як елемент розвивального навчання, оскільки всі заняття побудовані на інтерактивних методах виховання й навчання, а творчі домашні завдання закріп­люють теми курсу.

Принципи курсу:

—  демократичність, тобто пріоритетність прав і свобод лю­дини й громадянина; виховання соціальної справедливості на основі рівності прав і свобод, формування толерантної солідар­ності; уміння конструктивно взаємодіяти із суспільством і при­ймати доцільні рішення, виходячи із загальнолюдських і наці­ональних цінностей. Цей принцип передбачає суб'єкт,  суб'єктний характер виховання й навчання, атмосферу взаємоповаги та довіри в дитячому садку; зв'язок дитячого садка з іншими учасниками процесу соціалізації (родина, громадські організа­ції тощо);

—  зв'язок із практичною діяльністю, що передбачає форму­вання як пріоритетних умінь, які орієнтують дошкільників на со­ціальну взаємодію, а також уміння самостійно аналізувати різно­манітні ситуації у своєму житті, приймати рішення та виконувати правомірні дії; — орієнтування на активні позитивні соціальні дії, що означає засвоєння позитивного досвіду соціальних дій; на розмаїття світу, що передбачає формування поваги до принципів ідеологічного, етнонаціонального, расового та конфесійного плюралізму, виклю­чення дискримінаційного підходу в поведінці дітей, у житті ди­тячого садка; виховання толерантного ставлення до різних точок зору.

Практика впровадження цього курсу в дошкільних закладах освіти міста Севастополя свідчить про високу ефективність реалі­зації курсу, якщо ця справа стає результатом колективних твор­чих зусиль вихователів, методистів, психологів і адміністрації до­шкільних закладів.

Обираючи форми й методи роботи з дітьми старшого дошкіль­ного віку, необхідно зважати не тільки на специфіку дошкільно­го закладу освіти, але й на інтелектуальні, психолого-педагогічні особливості старших дошкільників, а також на їхні індивідуальні характеристики.

З метою формування інтересу дітей до курсу правової освіти, розвитку комунікативних умінь і більш глибокого розуміння ма­теріалу важливо використовувати:

— обговорення в групі, під час якого малюки знайомляться із загальнолюдськими та національними цінностями й поняттями, набувають уміння формулювати й аргументовано висловлювати власні думки;

—  ігрові ситуації та інсценування, що дає дітям можливість виступати в різноманітних соціальних ролях і зіставляти їх із си­туаціями зі свого життя;

—   творчий   пошук,   що   передбачає   збирання,   зіставлення й аналіз інформації під керівництвом вихователів або самостійно; розв'язування проблем шляхом ухвалення спільних рішень.

Викладання курсу базується на теоретичних і методологічних принципах суб'єкт-суб'єктних стосунків і педагогіки співпраці, а та­кож на особистісно зорієнтованому підході до кожного дошкільника.

         Оцінюючи результати пізнавальної діяльності малюків, слід виходити з пріоритетної спрямованості курсу на вивчення прав дитини та норм поведінки (зокрема правових), а також на форму­вання знань, умінь і ціннісних орієнтацій, необхідних маленько­му громадянинові для життя в демократичному суспільстві й дер­жаві. Оцінювання має бути мотивованим, стимулюючим і спрямо­ваним на створення запрограмованої ситуації успіху.

Програма передбачає вивчення курсу з дошкільниками стар­шого віку протягом року (по одному заняттю на тиждень). Для більшої зручності користування програмою курсу «Правова абет­ка для старших дошкільників» після вступної частини наводить­ся таблиця, де теми курсу поділено на 34 підтеми — заняття з їх стислим змістом, із зазначенням знань і вмінь, якими мають ово­лодіти старші дошкільники на цих заняттях.

У змісті занять використано матеріали, розроблені педагогіч­ними колективами дошкільних освітніх закладів.

ПРОГРАМА з правового виховання дітей старшого дошкільного віку

Пояснювальна записка

Авторська програма «Дітям про їх права» пропонує один із варіантів розв'язання проблеми правової освіти старших дошкільників, складена на основі Конвенції ООН про права дитини (1989 р.), Декларації прав дитини (1959 р.), Базового компонента дошкільної освіти та нині діючих в Україні державних програм «Малятко» (1999 р.), «Дитина» (2003 р.).

Враховуючи сучасні вимоги щодо модернізації дошкільної освіти, автори радять включати матеріали програми до навчального плану, не порушуючи його цілісності, щоб кількість занять на тиждень, які проводяться зі старшими дошкільниками, не збільшувалась.

Програма не має на меті обмежувати творчий пошук педагогів, ставлячи їх у вузькі рамки регламентованої діяльності. Спираючись на матеріали програми «Дітям про їх права», а також використовуючи власний досвід і творчі здібності, кожен педагог має можливість скласти навчально-тематичний план на рік та розробити свою систему роботи з правового виховання дітей старшого дошкільного віку відповідно до специфіки свого дошкільного навчального закладу та регіону.

Програма розрахована на 36 годин.

Мета програми:

-    виховання   правової   культури   дошкільників   в   умовах   розвинутого демократичного суспільства;

- формування основ толерантної поведінки у дітей;

-  засвоєння дошкільниками уявлень про добро, справедливість, чесність та інші чесноти;

-  сприяння усвідомленню дітьми себе як особистості, що має певні права, формування відповідального ставлення до своїх обов'язків;

-  забезпечення соціальної адаптації дітей до навколишнього світу шляхом надання їм правових знань;

-    формування   у   дітей   соціально-психологічної  компетентності,   вміння протистояти маніпулятивному впливу ззовні, відстоювати свої погляди, зберігати свободу, психологічне благополуччя.

Завдання програми:

1)  ознайомлення з правами дітей, які викладені в Конвенції ООН про права дитини (1989 р.) та Декларації прав дитини (1959 р.); їх усвідомлення та прийняття кожною дитиною;

2)  формування   правових   знань  та   правового   мислення   через   повідомлення елементарних відомостей про правові взаємовідносини між дітьми, дітьми та дорослими в суспільстві; роз'яснення правових ситуацій, які зустрічаються в житті; виховання поважного ставлення до кожної людини, виконання своїх обов'язків;

3)  оволодіння доступними для дітей взаємозв'язками, у які вступають їх права та права інших людей;  мотивів  поведінки,  які  спричиняють ті  чи  інші конфлікти,   а   також   основних   принципів   виходу   з   кризових   ситуацій (самостійно);

4)  формування     потреби    у    спілкуванні    з    іншими    людьми,     бажання дотримуватись правових та етичних норм;

5)  оволодіння прикладними знаннями, практичними вміннями та навичками користування своїми правами, передбачення можливих наслідків своїх дій, вміння захищати та відстоювати свої права.

Програма спрямована на поступове формування правових знань у дітей старшого дошкільного віку - від акцентування уваги на ознайомленні з правами, які є у кожної людини, до розкриття реалізації цього права в реальному житті; на роз'яснення зв'язків і взаємозалежностей, які існують між правами різних людей; на формування активної поведінки, моральної відповідальності за дотримання прав інших людей та власних, виконання обов'язків і правил суспільного життя.

Активність дітей виявляється в їхньому ставленні до пізнавальної діяльності, у готовності до сприймання і засвоєння нових знань, прагненні до самостійного пошуку.

Майстерність вихователя полягає в тому, щоб підвести дітей до самостійних "відкриттів", стимулювати їхню пізнавальну діяльність.

Відбір обсягу знань про права дітей зумовлюється метою виховання, що кориіується вимогами суспільства, метою і завданням освітньої програми, індивідуальними особливостями та можливостями кожної дитини.

Основні умови правового виховання дошкільників:

-   забезпечення   формування   знань   з   питання   правового   виховання   та ознайомлення дітей з їх обов'язками за допомогою різних видів діяльності;

-  врахування вікових, пізнавальних можливостей кожної дитини у процесі навчання;

- вибір оптимальних форм і методів роботи з дітьми;

- використання наочності, ігрових ситуацій;

- створення безпечного середовища, в якому мешкає дитина;

- позитивний приклад вихователя, інших дорослих;

- спільна робота ДНЗ та сім'ї.

Твої права

1. Діти світу повинні знати про свої права.

Ми живемо в людській спільноті. Правила, які керують стосунками між людьми. Історія прав людини. Що захищає твої права: ООН, Декларація, Конвенція. Закон – орієнтир у вчинках людей. Конституція. Розмежування дозволеного і недозволеного.

2. Всі діти є рівні у правах.

„Ми різні - ми рівні“. Унікальність людини. Право на життя: виживання і здоровий розвиток. Культура різних народів – загальнолюдська цінність.

3. Всі діти світу мають право на ім’я, сімейні зв’язки, громадянство.

Що в імені твоєму. Історія родини. Чи знаєш ти свій родовід. Права, які зберігають індивідуальність. Громадянство – зв’язок людини і держави. Ти – громадянин України.

4. Всі діти мають право на батьківську любов, гідне ставлення і повагу до своєї особистості.

Що таке гідність. Повага повинна бути взаємною. Право на таємницю.

5. Всі діти мають право на повноцінне харчування і надійне житло.

Право, без якого неможливе життя. Що означає повноцінне харчування. Всесвітній характер харчової проблеми. Право на житло в Україні. "Мій дім – моя фортеця". Житло різних народів. Збудуй свій дім.

6. Всі діти мають право на безпечне життя поряд з батьками.

Право на безпечне життя. Викрадання дітей – важкий злочин. Як зробити своє життя та життя своїх близьких безпечним. Азбука безпеки. Хто захистить ігри небезпеці.

7. Всі діти мають право брати участь в діяльності дитячих організацій.

Дитячі організації – засіб для вільного спілкування. Мета та завдання дитячих об’єднань. Історичні традиції та сьогодення молодіжних організацій в Україні. "Ми – барвінчата". Шкільні асоціації(волонтери, лідери тощо)

8. Всі діти мають право відпочити, пограти, повеселитися.

Відпочинок – це важливо. Конституція України про право на відпочинок. Відпочинок буває різний. Свята українського народу. Ігри: рухливі, дидактичні, розвиваючі.

9. Всі діти мають право ходити до .школи і розвивати свої здібності.

Для чого потрібна школа. Що таке освіта. Зміст і завдання освіти. Гуртки. Хто в школі головний. Які бувають школи.

10. Всі діти мають право отримувати інформацію і вільно висловлювати свою думку.

Що таке інформація. З яких джерел можна отримувати інформацію. Яка дитина здатна формулювати власні думки. "Слово – не горобець..."

11. Діти, які мають фізичні та інші недоліки, мають право на особливу увагу і піклування.

Хворі діти – біль людства. Хвора дитина потребує твоєї допомоги. "Я – чарівник". Співчуття до хворої дитини – набуття людства. Обов’язки держави по відношенню до дітей з фізичними та іншими недоліками.

12. Всі діти світу мають право на першочергову і якісну медичну допомогу.

Чому діти частіше потребують лікарської допомоги. Здоров’я дітей – скарб держави. Чи завжди здійснюється право на здорове життя. Здоровий спосіб життя. Козацьке виховання. Загартовування.

13. Закони всіх держав повинні захищати дітей від жорстокості та насильства.

Від чого треба захищати дітей. Закон держави – найкращий захист. Як держава карає за жорстокість.

14. Діти-біженці потребують особливої допомоги та піклування.

Хто такі біженці. Війна – джерело дитячих страждань. Кривава географія, або звідки беруться біженці. Твоє ставлення до біженців. Хто і як допомагає біженцям.

15. Всі діти повинні бути захищені від непосильної фізичної праці.

Виховання працею – традиція українців. Доручення в сім’ї. Посильна і непосильна праця: як розрізнити? Чому держава забороняє примусово залучати дитину до праці. Обмеження щодо праці неповнолітніх в законах України.

16. Держава виявляє особливу увагу до дитини, яка знаходиться у конфлікті із законом.

Правопорушення – причина і прояв конфлікту з законом. Чому з’являються діти-правопорушники. Програма "Діти України" – шлях до зменшення кількості правопорушень. Нерозривність прав та обов’язків. Головна мета держави – не кара, а виховання і захист.

17. Як стати корисним і відповідальним громадянином України.


Держава захищає мої права, що я можу зробити для держави. Діти можуть стати зразком толерантності; поваги до інших людей. Як приємно жити за принципом: "Мої здібності і розум – на допомогу іншим людям".